Algemene Voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden op reguliere diensten en Producten.

1. Toepasselijkheid.

1. Op alle offertes en leveringen van GregTheulings•nl zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. GregTheulings•nl wordt verder vernoemd als leverancier.

2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van- of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend voor zover deze door GregTheulings•nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes.

1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien blijkt dat bij de aanvang of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen, of overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding ontstaat.

3. Opdrachten / Orders.

1. Opdrachten/orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3. Niet functionele verschillen tussen leverancier en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm dan ook.

4. Annulering van opdracht(en), overeenkomst(en) en order(s) die door opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd is alleen mogelijk indien de annulering schriftelijk door leverancier wordt bevestigd.

5. Bij annulering van opdrachten die betrekking hebben op het vervaardigen van fotografische werken waaronder inbegrepen zakelijke- / particuliere- en bruidsfotografie geldt dat binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan de in de opdrachtbevestiging vermelde datum voor de levering van fotografie of andere diensten de opdrachtgever verplicht wordt tot 50% van de totaalprijs als schadeloosstelling te voldoen aan leverancier en dit bedrag oploopt tot 90% van de totaalprijs indien annulering plaatsvindt binnen 50 dagen voorafgaand aan de vooraf overeengekomen datum voor levering van fotografie.

6. Annulering dient schriftelijk te worden gedaan. Annuleringen per SMS, Whatzapp of andere 'messenger diensten' en/of telefoon hebben geen geldigheid. Bij niet tijdige annulering heeft leverancier het recht het volledige bedrag voor de reportage in rekening te brengen. V

7. Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst zal de eventuele gedane vooruitbetaling of volledige betaling door opdrachtgever van de schriftelijk vastgelegde opdracht of overeenkomst door leverancier niet worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. In geval van door leverancier vast te stellen uitzonderlijke omstandigheden welke tot annulering leiden, zal indien opdrachtgever dit wenst de opdracht of schriftelijke overeenkomst alsnog uitgevoerd worden op een datum en plaats die voor leverancier praktisch uitvoerbaar is. De vooruitbetaling of volledige betaling zal ook dan gehandhaafd blijven.

9. Indien op schriftelijke overeenkomst of order een vooruitbetaling door opdrachtgever is uitgevoerd, en in later stadium een volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijft punt 3.7 van kracht.

4. Prijzen.

1. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van twee maanden na datum van aanbieding of offerte de prijzen van kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

2. Alle op door de leverancier vermelde prijzen zoals vermeld op offerte, website of andere media zijn onder voorbehoud van typefouten.

3. Voor het leveren van onze diensten, waaronder inbegrepen fotografie, video, teksten, vertalingen, beeld en geluid wordt een starttarief gehanteerd van ten minste €65,00, of het in de offerte vermelde uurtarief exclusief BTW, voor het eerste uur. Bij dit starttarief zijn onder andere inbegrepen de voorbereidingen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht, zoals briefing, planning, archivering, reiskosten en reistijd (binnen een straal van 30km vanaf hoofdlocatie opdrachtnemer, daarna €0,47 per gereden kilometer), uitvoeringskosten, kosten voor aanlevering en kosten die gemaakt worden voor het opmaken van de factuur.

4. Afhankelijk van de uit te voeren opdracht kan er sprake zijn van bijkomende kosten. Te denken valt daarbij aan kosten voor huur van bijvoorbeeld auto, boot, vliegtuig of vliegticket, hotel overnachting(en) of andere kosten die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Deze kosten zullen in de offerte worden opgenomen als zijnde begroot, maar kunnen afwijken van de daadwerkelijk gemaakte kosten die vermeld worden op de uiteindelijke factuur. Opdrachtgever gaat akkoord met met de betaling en vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten conform redelijkheid en billijkheid.

5. Levertijd

1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke of mondelinge opdracht of overeenkomst door leverancier wordt ontvangen.

2. Overschrijding van overeengekomen levertijden ongeacht oorzaak geeft geen recht op korting of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Klachten.

1. Klachten inzake het geleverde werk di enen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden medegedeeld. Leverancier heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

7. Leveringen.

1. Leverancier is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

2. Originele (RAW) bestanden en/of deelbestanden waaronder opmaakbestanden zoals bv. de digitale albumspreads vormen geen onderdeel van de levering.

8. Wijziging opdracht/overeenkomst.

1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

2. Indien leverancier door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te schriftelijk te annuleren, waarbij leverancier de reeds gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening kan brengen.

9. Auteursrechten.

1. Leverancier behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte opnamen, zowel analoog als digitaal, en ook ten aanzien van de door hem gebruikte afwerkmethoden, opmaak en vormgeving uitdrukkelijk alle auteursrechten voor, voortvloeiende uit rechten van intellectuele en artistieke eigendom, zoals portretopnamen in algemene zin en (huwelijks) reportagewerkzaamheden, auteursrechten en octrooien.

2. Pas nadat leverancier schriftelijk toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever gerechtigd tot het gebruiken van fotografische rechten op analoge c.q digitale beelden en/of andere geleverde werken zoals vormgeving of teksten. Voor het verkrijgen van een exclusieve licentie worden overnamekosten berekend. Het bedrag van deze exclusieve licentie worden door leverancier vastgesteld en pas nadat opdrachtgever volledig heeft betaald is hij licentiehouder. Auteursrechten blijven ten alle tijden eigendom van leverancier.

3. Alle door leverancier gemaakte werken blijven eigendom van leverancier en dienen, indien deze in bezit opdrachtgever zijn en er zijn geen licentierechten betaald, op verzoek van leverancier onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of worden uitgegeven.

10. Licentie.

1. De door leverancier aan de opdrachtgever geleverde (fotografische) werken worden uitsluitend verstrekt in de vorm van een licentie. Auteursrechten en andere Intellectuele eigendomsrechten zoals in artikel 9 genoemd vallen niet onder licentierechten.

2. Toestemming voor gebruik van door leverancier geleverde (fotografische) werken aan opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door leverancier is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van één doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van leverancier heeft bedoeld.

4. De licentie omhelst nooit meer dan die vallen onder ‘Creative Commons – Naamsvermelding – Niet Commercieel – Geen Afgeleide Werken’. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Bij gebrek aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

6. Indien door leverancier toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie mag het resultaat pas worden gebruikt nadat diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring is verleent.

7. Leverancier behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de door hem geproduceerde (fotografische) werken te mogen gebruiken voor commerciële en niet commerciële doeleinden, waaronder het plaatsen van de werken op sociale media, internet, drukwerk, of welk ander medium/middel dan ook, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk voorafgaand aan de opdracht schriftelijk heeft aangegeven dat men dit niet wenst. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enigerlei vergoeding in welke vorm dan ook voor gebruik van de door leverancier gemaakte werken.

11. Sublicenties.

1. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

12. Inbreuk op auteursrecht en/of verstrekte licentie.

1. Elk gebruik van een (fotografisch) werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

2. Bij inbreuk komt leverancier een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door leverancier gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding.

1. De naam van de leverancier dient duidelijk bij een gebruikt (fotografisch) werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het (fotografisch) werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt leverancier een vergoeding toe van tenminste 100% van de door leverancier gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

3. Wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het (fotografische) werk te mogen verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van leverancier op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door leverancier tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Garantie.

1. Voor zover overmacht niet van toepassing is garandeert leverancier dat hij de aangenomen opdracht / overeenkomst naar beste kunnen zal uitvoeren onder toepassing van creativiteit, zorgvuldigheid en vakmanschap.

15. Betalingsvoorwaarden.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling op rekening of contant te gebeuren. Indien er op rekening wordt betaald, dient opdrachtgever de factuur binnen 14 dagen na dagtekening op de factuur te voldoen.

2. Leverancier verlangt van opdrachtgever bij opdrachten die betrekking hebben op de levering van bruidsfotorafie en eventuele afgeleide werken zoals bv. een digitaal fotoboek een aanbetaling van 25% over de totaalprijs, zoals vermeld in de offerte. Dit bedrag dient door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging te zijn voldaan. Zonder voorafgaande aanbetaling behoudt leverancier zich het recht toe de opdracht zonder kennisgeving te annuleren en zonder dat daarvoor enige vorm van (schade)vergoeding tegenover staat. Indien aanbetaling door opdrachtgever is voldaan is een definitieve overeenstemming tot stand gekomen. Het restantbedrag hoeft daarna te worden voldaan voorafgaand aan levering van de (fotografische) werken of overige goederen/diensten die met leverancier in de opdrachtbevestiging zijn overeengekomen. De factuur zal worden verzonden daags nadat de reportage heeft plaatsgevonden.

3. In geval opdrachtgever in verzuim is en betaling van openstaande factuur niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is leverancier gerechtigd ook buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, waarbij het volgende geldt:

A) Als opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zijnde consument) maakt leverancier aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag -na intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan.

B) Als opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt leverancier aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Bovendien heeft leverancier het recht deze kosten voor de invordering van alle kosten door hulp van derden te laten uitvoeren, waarbij kosten verhaald zullen worden op opdrachtgever.

16. Eigendomsvoorbehoud.

1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen en werken eigendom van leverancier.

2. In geval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover leverancier niet nakomt is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen en/of werken terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

17. Bijzondere omstandigheden aan zijde van opdrachtgever.

1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

2. In bovenstaande gevallen heeft leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht na leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

3. Indien één (of meer) van de vermelde omstandigheden zich voordoet is leverancier gerechtigd het volledige factuurbedrag van de geleverde goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen dit ter keuze van leverancier.

18. Aansprakelijkheid.

1. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van leverancier of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

19. Rechten van derden.

1. De opdrachtgever die een (fotografisch) werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij/opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle aanspraken te dier zake.

2. Leverancier is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

20. Overmacht.

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in de levering, brand, overstroming etc. en in het geval dat leverancier door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst of opdracht redelijkerwijs leverancier niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst of opdracht bij aangetekend schrijven of per e-mail kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan: ziekte, ongeval, ernstige (familie) omstandigheden, vervoersomstandigheden, problemen van technische aard en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, waardoor leverancier de overeenkomst, reportage of opdracht niet (of slechts gedeeltelijk) kan uitvoeren zal leverancier, voor zover dit mogelijk is, een poging aanwenden om de overeenkomst, opdracht of reportage uit te besteden bij collega’s.

3. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht. Waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval. Zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Opdrachtgever kan leverancier voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

21. Ontbinding.

1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of opdracht of op grond van deze algemene voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

22. Geschillen.

1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Leverancier en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

GregTheulings•nl | d.d. 15 maart 2016

 

Algemene Voorwaarden Digitale Producten

GregTheulings•nl | d.d. 1 december 2017

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op gregtheulings.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop van GregTheulings.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op gregtheulings.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met GregTheulings.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op gregtheulings.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij GregTheulings.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van GregTheulings.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 GregTheulings.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 GregTheulings.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan GregTheulings.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen. Dit geldt ook voor smartphones, tablets of andere producten waarop digitale content is te downloaden en te consumeren.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van GregTheulings.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van GregTheulings.nl geldt géén recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GregTheulings.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen.

NAAR MIJN BLOG...