ALGEMENE VOORWAARDEN (01-01-2024)

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GregTheulings•nl vof en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij GregTheulings•nl met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van GregTheulings zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien GregTheulings vóór de

opgaaf geen correcte inschatting heeft kunnen maken van de te verrichten werkzaamheden. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van GregTheulings•nl of – als er geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door GregTheulings•nl van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 GregTheulings•nl mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan GregTheulings•nl heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan GregTheulings•nl zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van GregTheulings•nl binden GregTheulings•nl pas nadat GregTheulings•nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien GregTheulings•nl er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is GregTheulings•nl gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

3. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is GregTheulings•nl gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van het uurtarief van GregTheulings•nl, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. GregTheulings•nl stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien GregTheulings•nl voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan GregTheulings•nl de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

3.4 Bij content- en SEO-werkzaamheden is tussentijdse beëindiging van samenwerkingen met GregTheulings•nl enkel mogelijk met inachtneming van een termijn van 1 volle kalendermaand. Opzegging in de loop van de maand houdt in dat zowel de rest van die maand als de volgende maand volledig in rekening worden gebracht.

4. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 GregTheulings•nl is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door GregTheulings•nl te verrichten werkzaamheden.

4.2 GregTheulings•nl zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. GregTheulings•nl verplicht haar medewerkers tot geheimhouding. GregTheulings•nl is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien GregTheulings•nl aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft GregTheulings•nl het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van GregTheulings•nl voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. GregTheulings•nl zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. GregTheulings•nl is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien GregTheulings•nl aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te leveren dienstverlening te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van GregTheulings•nl te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Privacy

5.1 GregTheulings•nl werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelt

alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

5.2 Voordat de opdrachtgever een opdracht verstrekt, verwerkt GregTheulings•nl alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om een offerte uit te brengen.

5.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht in een van de volgende risicocategorieën te classificeren: 1) hoog risico, 2) gemiddeld risico of 3) normaal risico. De kosten van de opdracht zijn mede afhankelijk van de keuzes die de opdrachtgever vooraf maakt, zoals categorie-indeling, het verzoek om de persoonsgegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren, afwijkende bewaartermijnen en teruggave of vernietiging van persoonsgegevens.

5.4 GregTheulings•nl zorgt ervoor dat haar medewerkers op de hoogte zijn en blijven van haar AVG- compliant werkwijze. Bovendien heeft GregTheulings•nl strikte geheimhouding en boetes opgenomen in de contracten met de medewerkers die met persoonsgegevens werken.

5.5 GregTheulings•nl neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up-to-date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

5.6 GregTheulings•nl controleert ingeschakelde derden op AVG-compliance en zorgt zo nodig voor extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens te bewerkstelligen.

5.7 GregTheulings•nl deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of tenzij opdrachtgever toestemming verleent om een vertaalopdracht in het buitenland uit te voeren.

5.8 Opdrachtgever kan via het Formulier Rechten van Betrokkene zijn rechten onder de AVG uitoefenen. GregTheulings•nl streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

5.9 Indien persoonsgegevens ondanks alle zorgvuldigheid van GregTheulings•nl verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), stelt GregTheulings•nl opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de afgesproken termijn, op de hoogte.

5.10 GregTheulings•nl spant zich in om schade als gevolg van een datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

5.11 Op verzoek zal GregTheulings•nl de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

5.12 Een datalek ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met GregTheulings•nl, tenzij opdrachtgever kan aantonen of aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van GregTheulings•nl.

5.13 GregTheulings•nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of GregTheulings•nl op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

6. Leveringstermijn en tijdstip van levering

6.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra GregTheulings•nl constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is GregTheulings•nl gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

6.2 Bij toerekenbare overschrijding door GregTheulings•nl van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. GregTheulings•nl is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

6.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending, het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

6.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door GregTheulings•nl is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door GregTheulings•nl mogelijk te maken.

6.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de overeenkomst met GregTheulings•nl verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 7.5 bepaalde omtrent verzuim van overeenkomstige toepassing is.

7. Honorarium en betaling

7.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij GregTheulings•nl geldend woordtarief, uurtarief of maandbudget, tenzij anders overeengekomen. GregTheulings•nl kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening worden gebracht.

 7.2 De prijs die GregTheulings•nl voor de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

7.3 GregTheulings•nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die GregTheulings•nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan GregTheulings•nl bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

7.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

7.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door GregTheulings•nl schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

7.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is GregTheulings•nl gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. Reclames en geschillen

8.1 De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening c.q. het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan GregTheulings•nl kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

8.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde oplossingen in twijfel trekt en GregTheulings•nl om commentaar vraagt en indien GregTheulings•nl vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven oplossingen niet onjuist zijn, is GregTheulings•nl gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien GregTheulings•nl zulks om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door GregTheulings•nl van enig gedeelte van het geleverde, op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat GregTheulings•nl erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

8.4 Indien de klacht gegrond is, is GregTheulings•nl gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien GregTheulings•nl redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan zij een reductie op de prijs verlenen.

8.5 Indien de opdrachtgever en GregTheulings•nl in geval van een geschil over vertaalwerkzaamheden niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland). Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement VViN. Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, is GregTheulings•nl verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.

 8.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien hij het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 GregTheulings•nl is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan GregTheulings•nl toerekenbare tekortkoming. GregTheulings•nl is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.2 De aansprakelijkheid van GregTheulings•nl is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. Bij een maandelijks te factureren dienst gaat het om het laatst gefactureerde maandbedrag. De aansprakelijkheid van GregTheulings•nl is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.3 Dubbelzinnigheid van een te vertalen of bewerken tekst ontheft GregTheulings•nl van iedere aansprakelijkheid.

9.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een door GregTheulings•nl geleverde tekst, vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.5 GregTheulings•nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. GregTheulings•nl is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door GregTheulings•nl geleverde bestanden of informatiedragers.

9.6 De opdrachtgever vrijwaart GregTheulings•nl tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

9.7 De opdrachtgever vrijwaart GregTheulings•nl tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

10. Ontbinding en overmacht

10.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is GregTheulings•nl, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. GregTheulings•nl kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

10.2 Indien GregTheulings•nl door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft GregTheulings•nl, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders en informatietechnologieaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop GregTheulings•nl geen invloed kan uitoefenen.

10.3 Indien GregTheulings•nl ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

11. Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door GregTheulings•nl vervaardigde werken over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens GregTheulings•nl met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en GregTheulings•nl is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de VViN overeenkomstig artikel 8.5 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland, zittingsplaats Almere.

13. Deponering en inschrijving

13.1 GregTheulings•nl  is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 05085794.

13.2 Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.